Često postavljana pitanja

(pitanja često postavljana prilikom predstavljanja SVOS-a na fakultetima i višim školama)


 1. Kada je SVOS osnovan?
 2. Koji su ciljevi SVOS-a i kako nameravate da ih ostvarite?
 3. Zašto je radi ostvarenja tih ciljeva bilo neophodno osnovati poseban sindikat?
 4. Da li je SVOS reprezentativan sindikat?
 5. Sedište SVOS-a je u Novom Sadu... Jeste li vi neki autonomaški sindikat?
 6. Da li je tačno da je SVOS zaslužan za izjednačenje osnovica u obrazovanju?
 7. Zašto je onda osnovica na mom fakultetu niža od osnovice koju plaća država?
 8. U stvari, zašto je uopšte potrebno da budem član sindikata?
 9. U redu. Na koji način mogu postati član SVOS-a?
 10. Ako postanem član SVOS-a, a sada sam član sindikalne organizacije koja mu ne pripada, da li ću onda morati da plaćam duplu sindikalnu članarinu?
 11. Na koji način sindikalna organizacija čiji sam član može pristupiti SVOS-u?
 12. Koji je postupak da se registruje nova sindikalna organizacija koja pristupa SVOS-u?

Odgovori

 1. Kada je SVOS osnovan?

  ODGOVOR:
  Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije (skraćeno: SVOS) osnovan je 29. juna 2005. godine. Članovi Sindikata obrazovanja Srbije (SOS) zaposleni u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu, koji su bili nezadovoljni time kako je interese zaposlenih u tim delatnostima zastupao SOS, napustili su SOS i osnovali poseban sindikat zaposlenih u pomenutim delatnostima. Sindikat je 29. septembra 2005. zvanično registrovan od strane nadležnog ministarstva.
   
  [ Napomena, 10.6.2009: Na Vanrednoj skupštini SVOS-a, održanoj 25. marta 2009, promenjeno je ime i donesen novi Statut SVOS-a. Novo ime SVOS-a je Sindikat visokog obrazovanja Srbije. ]


  vrh strane


 2. Koji su ciljevi SVOS-a i kako nameravate da ih ostvarite?

  ODGOVOR:
  Ciljevi SVOS-a dati su u Programu i u Ličnoj karti Sindikata. Ukratko, najvažniji ciljevi i način njihovog postizanja su:

  1. Zaštita materijalnog položaja zaposlenih

   Postići da zaposleni u visokom obrazovanju budu ravnopravno tretirani u odnosu na zaposlene u ostalim javnim službama (ista osnovica za obračun i isplatu plata u svim javnim službama, isti koeficijenti za iste kategorije zaposlenih, jedinstvena dobro izbalansirana lista koeficijenata za sve javne službe). Da bi se ovo postiglo osnivači SVOS-a su se, još 2002. godine, uključili u borbu za donošenje potrebnih zakona kojima će se definisati i regulisati finansiranje, počevši od izdvajanja sredstava u budžetu (procentualno učešće visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima), preko raspodele izdvojenih budžetskih sredstava visokoškolskim ustanovama, do raspodele budžetskih sredstava unutar ustanova.

  2. Radno pravna zaštita

   Uz pomoć sindikata u ustanovi i, po potrebi, sindikata na višem hijerarhijskom nivou, obezbediti primenu i poštovanje zakona bilo da se radi o pojedincu, grupi, ili čitavoj našoj grani. Zbog svih nedostataka trenutno važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje (koji je na brzinu usvojen, bez učešća predstavnika našeg sindikata), a koji su delimično pomenuti u otvorenom pismu ministru prosvete, danom postizanja reprezentativnosti tražićemo da se usvoji kolektivni ugovor koji predloži SVOS, a koji ćemo prethodno objaviti na ovom sajtu, radi sprovođenja javne rasprave.
   [ Napomena, 10.6.2009: Aktivnosti oko Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje predstavljene su na posebnoj strani ovog sajta. Pogledajte... ]

  3. Osposobljavanje članstva za sindikalne aktivnosti

   Neophodno je, jer se u ovo tzv. "vreme tranzicije", sprovode prave sindikalne aktivnosti, za koje je potrebno biti dobro informisan i dobro obučen. Efikasno sredstvo da se to postigne pružaju savremene informacione tehnologije, koje upravo koristimo kroz ovaj veb-sajt.

  Za ostale aktivnosti, tj. ciljeve koje treba postići, videti u našem Programu.
   

  vrh strane


 3. Zašto je radi ostvarenja tih ciljeva bilo neophodno osnovati poseban sindikat?

  ODGOVOR:
  U Sindikat obrazovanja Srbije (SOS) smo, kao sindikati novosadskog univerziteta, odnosno beogradskih univerziteta i viših škola, ušli u septembru 2003. godine. Pristupili smo mu jer smo verovali da će veći sindikat imati i veći uticaj na predstavnike vlasti, te da ćemo rešiti bar gorući problem, neadekvatno finansiranje zaposlenih u visokom obrazovanju. Međutim, nismo naišli na očekivanu podršku. Ispostavilo se, na žalost, da je praktično sve što smo postigli u okviru SOS-a postignuto, zapravo, našim aktivnostima pre ulaska u SOS, kroz upornu dvogodišnju borbu i pritisak na Vladu da se problemi u visokom obrazovanju reše. (Jedan od vidova te borbe bio je i štrajk, organizovan na Univerzitetu u Novom Sadu i na onim fakultetima Univerziteta u Beogradu čiji su sindikalni predstavnici danas aktivisti SVOS-a.) Videli smo da ni za naš osnovni zahtev, izjednačavanje osnovice plata u visokom i višem obrazovanju sa osnovicom plata u osnovnom i srednjem obrazovanju, u SOS-u, jednostavno, ne postoji podrška (nasuprot obećanjima u suprotno koja smo dobili prilikom pristupanja SOS-u). Videli smo da se za ostvarenje naših ciljeva moramo sami izboriti. Zato smo osnovali poseban sindikat. Osnovali smo ga jer ne pristajemo na loša rešenja, dobra samo za koristoljubive lične interese, a na štetu celokupnog članstva. Osnovali smo ga jer želimo trajna sistemska rešenja i u potpunosti smo spremni da se za njih borimo i da u njihovom donošenju aktivno učestvujemo. Ne pristajemo na manipulisanje članstvom, koje se, radi sitnih ličnih interesa, vrši u vidu neadekvatnih i protivzakonitih sporazuma sa predstavnicima Vlade (po tim sporazumima je visoko obrazovanje godinama bilo najlošije plaćena javna služba), kao i u vidu davanja polovičnih informacija, u suštini, dezinformacija. Novi sindikat visokog obrazovanja zna sve nedostatke sindikata koji smo napustili i kroz svoj Statut i Program, kao regulativni okvir za neophodne akcije, nudi nova rešenja i sasvim drugačiji pristup problemima.
   

  vrh strane


 4. Da li je SVOS reprezentativan sindikat?

  ODGOVOR:
  Sindikat visokog obrazovanja Srbije (SVOS) reprezentativan je u delatnostima visokog i višeg obrazovanja.
  Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 105/08 od 14. novembra 2008. godine (pogledajte rešenje). U periodu nakon donošenja rešenja o reprezentativnosti SVOS je promenio ime (tj. ne zove se više Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije, pod kojim se imenom pominje u rešenju, nego Sindikat visokog obrazovanja Srbije) ali to ne dovodi u pitanje reprezentativnost SVOS-a, koji je nakon dokazane reprezentativnosti uvećao broj svojih članova.


  vrh strane


 5. Sedište SVOS-a je u Novom Sadu... Jeste li vi neki autonomaški sindikat?

  ODGOVOR:
  Predstavljajući SVOS, ovo smo pitanje često čuli na fakultetima u Beogradu, posebno na onim fakultetima čiji su sindikati ostali u SOS-u.
  Zahtev da se Sindikat registruje podneli smo Ministarstvu za rad i zapošljavanje, navodeći, kao adresu Sindikata, adresu Sindikata beogradskih univerziteta i viših škola, a to je Dečanska 14, Beograd. Smatrali smo da je to najpraktičnije rešenje. Zaposleni i odgovorni u Ministarstvu za rad i zapošljavanje verovatno znaju iz kojih razloga nisu hteli da registruju naš Sindikat na toj adresi.
  Zahvaljujući Savezu samostalnih sindikatu grada Novog Sada i opština, tj. njegovom izrazito vidovitom i korektnom predsedniku, gospodinu Dragu Đokiću, dobili smo saglasnost da adresa SVOS-a bude u Novom Sadu, Bulevar Mihaila Pupina 24; dakle, u zgradi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština nalazi se i Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja Srbije (SVOS).
  Naglašavamo, SVOS je isključivo sindikalna organizacija i jedine političke aktivnosti kojima se bavimo vezane su za poboljšavanje materijalnog i socijalnog položaja naših članova.
   

  vrh strane


 6. Da li je tačno da je SVOS zaslužan za izjednačenje osnovica u obrazovanju?

  ODGOVOR:
  Da, to je tačno. SVOS jeste zaslužan što je osnovica u visokom i višem obrazovanju izjednačena sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju. SVOS se za izjednačenje izborio što neposredno, svojim direktnim akcijama, što na posredan način.

  Obrazloženje

  Jedinstvena osnovica u celokupnom obrazovanju jedan je od ključnih ciljeva osnivača SVOS-a još od 2002. godine, kada je osnovica u visokom i višem obrazovanju bila “zamrznuta” (uopšte nije povećavana skoro dve godine, što se može videti i iz Grafičkog prikaza kretanja osnovica počevši od novembra 2001). Da bi se postiglo izjednačenje, SVOS (tj. osnivači SVOS-a) je pristupio neposrednim akcijama, koje su išle u više pravaca:

  1. Ukazivanje na problem nadležnim ministrima u Vladi Republike Srbije (još od 2002. godine – više detalja u pismu upućenom tadašnjem premijeru, Zoranu Đinđiću), stručnoj javnosti (npr. na skupu TREND – pogledajte odgovarajuće radove prezentovane 2006, odnosno 2007. godine) i najširoj javnosti (putem masovnih medija).
  2. Ukazivanje na moguća rešenja problema npr. kroz donošenje posebnog Zakona o finansiranju visokog obrazovanja; naši predlozi i drugih, još kompletnijih - sveobuhvatnih - rešenja pobrojani su u ovom komentaru).
  3. Organizovanje štrajkova (u junu i oktobru 2003. godine; više detalja na strani za naše ranije aktivnosti)
  4. Sudske aktivnosti (Ove aktivnosti sprovođene su nakon osnivanja SVOS-a, 2005. godine. Uključuju našu inicijativu za ocenu ustavnosti, kao i obračun štete i najavu sudske tužbe, o čemu više detalja možete naći na strani sa analizom finansiranja).

  Nakon štrajkova organizovanih 2003. godine postignuto je “odmrzavanje” osnovice u visokom i višem obrazovanju, tako da je ona od tada povećavana u istom procentu u kojem je povećavana osnovica u osnovnom i srednjem obrazovanju. Nismo bili zadovoljni takvim polovičnim “rešenjem”, zahtevali smo izjednačenje osnovica, ali kako u Sindikatu obrazovanja Srbije, kojem smo pripadali, nije bilo “sluha” za naše probleme bili smo prinuđeni da u junu 2005. godine osnujemo nov sindikat – Samostalni sindikat visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda Srbije (skraćeno: SVOS).

  Po osnivanju SVOS-a, pored toga što smo dobili pravni osnov za pokretanje gorepomenutih sudskih aktivnosti, dobili smo i “manevarski prostor” za posrednu borbu za izjednačenje osnovica. Naime, time što smo se oformili i registrovali kao poseban sindikat, sindikat koji pemanentno uvećava broj svojih članova, i rukovodstvo Sindikata obrazovanja Srbije je, kako ga ne bi napustilo članstvo i prešlo u SVOS, bilo prinuđeno da se založi za izjednačenje osnovica. Time se na očigledan način pokazalo da je konkurencija potrebna i sindikatima.
  Konačno, udruženim naporima SVOS-ovih direktnih akcija, uz efekte SVOS-ovog posrednog delovanja, osnovice su, počevši od septembra 2007. godine, napokon i izjednačene. U tom smislu možemo s punim pravom reći da SVOS jeste zaslužan za izjednačenje osnovica u obrazovanju.

  vrh strane


 7. Zašto je onda osnovica na mom fakultetu niža od osnovice koju plaća država?

  ODGOVOR:
  Iz dva razloga. Prvo, zato što nije jedino bitna stvar to koliko je novca. Jednako je, naime, važno i na koji se način postojeća količina novca raspodeljuje. Osnivači SVOS-a ukazuju na to još od 2002. godine, kada su nadležnima u Vladi Srbije u više navrata, na žalost bezuspešno, skrenuli pažnju na pogubnost člana 43 Uredbe o normativima... kojim se određuje samo osnov po kojem fakulteti stiču budžetska sredstva, ostavljajući fakultetima punu slobodu da sami formulišu pravila raspodele tako stečenih budžetskih sredstava (pogledajte naš predlog za izmenu člana 43, izložen u pismu upućenom tadašnjem premijeru dr Zoranu Đinđiću). Na taj način je fakultetima dozvoljeno da smanje normu časova za predavanja, a dekanima da (ne)opravdano povećaju koeficijente pojedinim zaposlenima. Posledica toga je da neki od zaposlenih imaju veće plate nego što im, shodno pravilima sticanja, pripadaju. No, kako novca ima toliko koliko ima, ako neki uzmu više nego što im pripada, to znači da za ostale ostaje manje para nego što im, po pravilima sticanja, pripada, te će bar neki od njih nužno morati da dobiju manje plate nego što im pripadaju. To se odvija na taj način što je osnovica na tim fakultetima niža od osnovice koju plaća država, te će samim tim svi zaposleni kojima nije snižena norma časova, niti su im uvećani koeficijenti, dobiti manje plate nego što im pripadaju.

  Drugi uzrok niže osnovice, specifičan za fakultete i više škole na teritoriji AP Vojvodine, je to što njima država (Republika Srbija) u ovom momentu [ pisano 2008. godine ] i ne plaća prema osnovici propisanoj Zaključkom 05 broj 120-1554/2008-4, usvojenim na sednici Vlade Srbije održanoj 17. aprila 2008. Naime, prema pomenutom Zaključku, koji (bi trebalo da) se primenjuje počevši od plate za mart, osnovica iznosi neto 2116,66 dinara, tj. za 5% je uvećana u odnosu na dotadašnju osnovicu, koja je iznosila neto 2015.87 dinara. Međutim, u potpunoj suprotnosti sa pomenutim Zaključkom, sredstva za isplatu plata zaposlenih na fakultetima i višim školama u Vojvodini, ne samo da nisu povećana za pomenutih 5%, nego su za oko 2% umanjena, tako da sada osnovica po kojoj država plaća u Vojvodini realno iznosi samo 1975,61 dinara...
  [ Napomena, 10.6.2009: Pomenuti problemi u finansiranju visokoškolskog obrazovanja u Vojvodini u 2008. godini, na koje je SVOS blagovremeno ukazivao nadležnim organima, ispravljeni su u novembru 2008, nakon rebalansa budžeta.
      Napomena, 8.7.2011: Slična "greška" u ministarstvu mogla bi se ponoviti, zadesiti i druge fakultete u Srbiji. Zato je neophodno da svi mi u sindikatu budemo uvek budni i kontrolišemo da li poslodavac (u našem slučaju država, tj. njeni predstavnici i zastupnici: ministri, uprave fakulteta itd.) ispunjava svoje obaveze. ]

  Sve u svemu, konačno rešenje za finansiranje visokoškolskog obrazovanja nije uredba o finansiranju (koje se čak i ne zove tako, mada to jeste) koju donosi grupa ljudi bez javne rasprave, niti su to uredbe o koeficijentima, koje se donose po nekoliko puta godišnje, opet van javnosti i javnih rasprava, uvek na korist jednih i štetu drugih, još manje su to zaključci koji se čak i ne objavljuju u Službenom glasniku Republike Srbije. Rešenje mora biti sistemsko, zasnovano na posebnom Zakonu o finansiranju visokog obrazovanja, ili pak Zakonu o platama u javnim službama, o čemu smo govorili i u ovom komentaru i kroz čitav sindikalni angažman počevši od 2002. godine pa do danas.

  vrh strane


 8. U stvari, zašto je uopšte potrebno da budem član sindikata?

  ODGOVOR

  U najkraćem:
  Zato što zaposleni (u bilo kojoj javnoj službi, pa i u visokoškolskom obrazovanju) koji nisu članovi sindikata nemaju nikakvog uticaja na ljude koji sa nadležnim ministrima Vlade Srbije pregovaraju o visini plata svih zaposlenih, pa i onih koji nisu članovi sindikata.

  Obrazloženje (ako vas ne interesuje obrazloženje, možete pročitati samo zaključak)

  Kako je to detaljnije objašnjeno u analizi finansiranja, plate zaposlenih u svakoj od javnih službi, pa i u državnom školstvu, određuju se na osnovu osnovice i koeficijenata koje donosi Vlada Srbije u skladu sa dogovorima koji su prethodno postignuti sa reprezentativnim granskim sindikatima. (Na teritoriji Srbije reprezentativni su oni granski sindikati u koje je učlanjeno najmanje 10% od ukupnog broja zaposlenih u odgovarajućoj “grani”.) Tako donete osnovice i koeficijenti primenjuju se, zatim, na sve zaposlene iz odgovarajuće javne službe, bili oni članovi sindikata ili ne.

  Očigledno je da ako niste član sindikata nemate mogućnost da utičete na formulisanje stavova i zahteva koje će rukovodstvo sindikata zastupati u pregovorima sa Vladom Srbije. Na žalost, kako pokazuje iskustvo osnivača SVOS-a, to još uvek ne znači da ako jeste članovi reprezentativnog sindikata automatski imate takav uticaj, niti da imate mogućnost da utičete da se reše makar samo oni osnovni problemi, radi čijeg rešavanja ste se, prvenstveno, i priključili sindikatu. Naime, mi, osnivači SVOS-a, smo se u septembru 2003. godine bili priključili Sindikatu obrazovanja Srbije (SOS), u nadi da ćemo se u okviru jednog moćnog sindikata, sa velikim brojem članova, lakše izboriti za ispunjenje našeg osnovnog cilja, a to je jedinstvena osnovica za isplatu plata (da ne bude osnovica za visoko i više obrazovanje niža od osnovice za osnovno i srednje obrazovanje) i isti koeficijenti za rad iste vrednosti. U momentu pristupanja SOS-u od njegovog predsednika dobili smo obećanje pune podrške u realizaciji našeg osnovnog cilja. Na žalost, za gotovo dve godine koliko smo dugo bili članovi SOS-a, apsolutno nikakvu podršku od njegovog predsednika nismo dobili. Samo raznorazne izgovore kojima je argumentovana navodna nemogućnost ostvarenja našeg cilja. Videvši da smo pogrešili pristupivši SOS-u, u junu 2005. iz njega smo istupili i 29. juna 2005. osnovali SVOS, poseban granski sindikat zaposlenih u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu. Napustivši SOS znali smo da ne možemo ništa postići prostim “učaurivanjem” u naše sindikalne organizacije na fakultetima i višim školama, da se moramo udružiti u sopstveni granski sindikat, pa makar u prvo vreme i ne bili reprezentativni. Jer, suočen sa pojavljivanjem konkurencije, SOS je, kako bi sačuvao članstvo, konačno počeo da ostvaruje “nemoguće ciljeve”. Pa je tako, odmah po osnivanju SVOS-a, ekspresno izjednačena osnovica u studentskom standardu sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu. Zatim je u junu 2006. godine osnovica za visoko i više obrazovanje povećana za 16%. Izdejstvovano je njeno postepeno povećanje kako bi se i ona, najzad, od septembra 2007. godine, izjednačila sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju. SVOS je, naravno, zadovoljan što je Vlada Srbije počela da obraća pažnju i na visokoškolsko obratovanje. Ono sa čime nismo i ne možemo biti zadovoljni jeste i činjenica da osnovica nije izjednačena još 2005. godine, s obzirom da su nakon donošenja novog Zakona o radu (donet u martu 2005. godine) postojali svi zakonski preduslovi za to. U tom smislu smo kod Ustavnog suda Srbije pokrenuli inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti, kako bismo zaštitili prava svog članstva na jednaku zaradu.

  Međutim, sve ovo što ipak jeste postignuto najverovatnije ne bi bilo postignuto da smo 2005. godine, nakon što smo napustili SOS videvši da on ne radi ništa na rešavanju naših problema, rezignirano digli ruke od svega, “učaurili” se u sindikalnim organizacijama na našim fakultetima, ne učestvujući više u radu bilo kakvog granskog sindikata, ili se, pak, zgađeni čitavom situacijom, jednostavno sasvim iščlanili iz sindikata. SOS tada ne bi imao praktično nikakvu konkurenciju, pa najverovatnije, kao ni tokom prethodne dve godine (od 2003. do 2005), ništa ne bi ni radio. Nasuprot tome, suočen sa konkurecijom u vidu našeg sindikata bar je nešto uradio, stvari su se ponovo pokrenule sa mrtve tačke. (Prvi put su bile pokrenute 2003. godine, o čemu se više detalja može naći na stranici o našim ranijim aktivnostima, u odeljku o značajnijim aktivnostima osnivača SVOS-a u periodu pre osnivanja SVOS-a.) Sve u svemu, konkurencija je, očigledno, potrebna i sindikatima!

  Zaključak

  Jedini način da se ljudi koji sa nadležnim ministrima Vlade Srbije pregovaraju o visini plata svih zaposlenih (pa i o visini plata onih zaposlenih koji nisu članovi sindikata) nateraju da zaista rade na povećanju plata zaposlenih jeste da što veći broj zaposlenih bude član nekog od aktivnih granskih sindikata. (SVOS je jedan od aktivnih granskih sindikata u oblasti visoškolskog obrazovanja; u ovoj grani postoje i neki granski sindikati koji praktično postoje samo “na papiru”, tj. nisu aktivni.) Ako ste se, nezadovoljni (ne)radom postojećeg sindikata, iščlanili iz sindikata, ili mu nikad niste ni pristupili, možda imate “čiste ruke i mirnu savest”, ali svakako nemate nikakav uticaj na ljude koji pregovaraju o visini i vaše plate. Isto tako, ako ste član sindikalne organizacije (na fakultetu ili višoj školi) koja nije član nijednog granskog sindikata (kakva je, npr., sindikalna organizacija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu), takođe nemate nikakav uticaj na pregovarače. Jedini način da utičete na njih jeste da budete član nekog od aktivnih granskih sindikata (tj. da je sindikalna organizacija na vašem fakultetu ili višoj školi članica takvog granskog sindikata). U obrazloženju našeg odgovora na ovo pitanje možete videti neke od razloga iz kojih smatramo da bi pri odabiranju u koji od aktivnih granskih sindikata da se učlanite trebalo da se opredelite za SVOS.


  vrh strane


 9. U redu. Na koji način mogu postati član SVOS-a?

  ODGOVOR:
  Ovu problematiku razrešava član 207 Zakona o radu, koji glasi:
  (1) Zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice.
  (2) Poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.
  Napomena: Na ovom sajtu dat je obrazac za Izjavu o pristupanju sindikatu tzv. PRISTUPNICA.
   

  vrh strane


 10. Ako postanem član SVOS-a, a sada sam član sindikalne organizacije koja mu ne pripada, da li ću onda morati da plaćam duplu sindikalnu članarinu?

  ODGOVOR:
  Pristupanjem Sindikatu visokog obrazovanja Srbije prema Statutu SVOS-a postajemo članovi gradskih sindikata u univerzitetskim centrima Srbije, koji su način teritorijalnog organizovanja. Nemoguće je istovremeno biti član SVOS-a i član sindikalne organizacije koja mu ne pripada. Dakle, ili SVOS ili neki drugi granski sindikat. Stvar izbora. U svakom slučaju, nema razloga za bojazan od plaćanja duple članarine.
   

  vrh strane


 11. Na koji način sindikalna organizacija čiji sam član može pristupiti SVOS-u?

  ODGOVOR:
  Sindikalna organizacija u celini pristupa SVOS-u tako što SVOS-u pristupaju svi njeni članovi potpisivanjem pristupnica, tj. ličnim izjašnjavanjem.
   

  vrh strane


 12. Koji je postupak da se registruje nova sindikalna organizacija koja pristupa SVOS-u?

  ODGOVOR:
  Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi Pravilnik o upisu sindikata u registar. Prečišćen tekst Pravilnika, kao i ostala dokumenta potrebna za registraciju, možete naći na našem sajtu, na stranici Dokumeta za registraciju sindikata. Za više detalja i pomoć možete nam se obratiti na našu e-mail adresu: svos@svos.org.rs .
   

  vrh strane

© SVOS, 2006-2011. Ažurirano 8.7.2011.