Ranije aktivnosti


 

Značajnije aktivnosti SVOS-a od osnivanja (u junu 2005) do decembra 2006.


Predstavljanje SVOS-a na fakultetima i višim školama

Članovi rukovodstva SVOS-a obišli su veći broj fakulteta i viših škola u različitim delovima Srbije, na kojima su predstavili aktivnosti i ciljeve SVOS-a.
Ovde prilažemo tzv. Ličnu kartu SVOS-a, prikazivanu na predstavljanjima.

Ukazivanje na neravnopravan položaj visokog (i višeg) obrazovanja, uz predlog rešenja

Osnivači SVOS-a već duže vreme ukazuju na neravnopravan položaj visokog (i višeg) obrazovanja u odnosu na ukupno obrazovanje, predlažući rešenja kojima bi se sistemski (pomoću zakona, a ne bezbrojnih uredbi) regulisala oblast finansiranja visokog obrazovanja.
    Na tu problematiku ukazano je i u otvorenom pismu koje su ministru prosvete i sporta u Vladi Srbije u januaru 2006. uputili osnivači SVOS-a.
    Takođe, predsednik SVOS-a je na 12. Naučno-stručnom skupu TRENDOVI RAZVOJA: "Bolonjski proces i primena novog zakona", TREND, Kopaonik, mart 2006, na temu Integrisani univerzitet i budžetska autonomija izložila rad pod nazivom: "Finansiranje visokoškolskih ustanova iz budžeta Republike Srbije".
     U radu je data kraća analiza finansiranja visokog obrazovanja u Srbiji, na liniji stavova koje SVOS zastupa. Na ovom mestu daje se rad kako je prezentovan na skupu (pps format).

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

U septembru 2006. godine SVOS je kod Ustavnog suda Republike Srbije pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti zaključaka i uredbi Vlade Srbije, koje se tiču finansiranja zaposlenih u obrazovanju, a koje su diskriminatorske po zaposlene u visokom i višem obrazovanju (tj. u suprotnosti su sa članom 104 Zakona o radu). Više detalja možete naći u ovom članku, koji je povodom pomenute inicijative objavljen u novosadskom listu "Dnevnik".

Izrada sajta SVOS-a

Kako bi se, između ostalog, i uz pomoć sajta ukazalo na problematiku finansiranja visokog obrazovanja i rešenja koja SVOS nudi.


 

Značajnije aktivnosti osnivača SVOS-a u periodu pre osnivanja SVOS-a (januar 2002 - jun 2005)


 

Borba za izjednačenje koeficijenata zaposlenih u visokom obrazovanju sa koeficijentima zaposlenih u osnovnim i srednjim školama sa istim stepenom stručne spreme

Na primer, borba da koeficijent složenosti posla spremačice na fakultetu bude jednak koeficijentu spremačice u osnovnoj školi, a ne za 10,5 % niži; borba da domar na fakultetu ima isti koeficijent kao domar u srednjoj školi, a ne niži, i sl.

Pomenuto izjednačenje koeficijenata postignuto je tek nakon što su osnivači SVOS-a organizovali štrajk upozorenja na fakultetima Novosadskog i Beogradskog univerziteta, u junu 2003. godine.


 

Borba za izjednačenje osnovice u visokom obrazovanju sa osnovicom u osnovnom i srednjem obrazovanju

Konkretno, borba da osnovica za isplatu zarada za zaposlene na fakultetima bude jednaka osnovici za isplatu zarada zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, umesto što je, na žalost i sramotu, bila i za 49 % niža!

A da bi se uopšte počelo sa rešavanjem tog problema bilo je neophodno ponovo organizovati štrajk, ovaj put u oktobru 2003. godine. Na pregovorima sa predstavnicima Vlade, održanim 6. oktobra 2003, izdejstvovano je da se osnovica u visokom obrazovanju „odmrzne“, tj. da se ubuduće povećava u istom procentu u kojem se povećava i osnovica u osnovnom i srednjem obrazovanju, a takođe je i razlika u visini osnovica smanjena sa 49 na 33 odsto (od decembra 2003).

Nismo bili zadovoljni takvim polovičnim „rešenjem”, zahtevali smo izjednačenje osnovica, ali kako u Sindikatu obrazovanja Srbije, kojem smo tada pripadali, nije bilo “sluha” za naše probleme, bili smo prinuđeni da u junu 2005. godine osnujemo potpuno nov sindikat – SVOS, i napokon se, u septembru 2007, izborimo za izjednačenje osnovica (više o svemu tome u odgovoru na jedno od često postavljanih pitanja).

Inicijative za poboljšanje i sistemsko uređenje oblasti finansiranja visokog obrazovanja

1. Predlog za izmenu Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Nakon ponovljenog ignorisanja od strane tadašnjeg ministra prosvete, naš predlog izmene člana 43 ove Uredbe upućen je u formi zahteva (broj 3) u pismu poslatom Vladi Republike Srbije. Kliknite da pogledate pismo...

2. Primedbe na Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju

Primedbe se prvenstveno odnose na potrebu zakonskog regulisanja normativa i standarda. Pogledajte pismo sa našim primedbama...

3. Inicijativa za donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja

[ Napomena, 8.7.2011: Ovu inicijativu je 2003. godine pokrenula predsednica SVOS-a, dr Gordana Bojković, tada na funkciji predsednice Gradskog odbora Sindikata Univeziteta u Novom Sadu. U donjem tekstu, napisanom 2005. godine, ukratko su predstavljene aktivnosti oko inicijative za donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja. ]

Inicijativa GOS-a Univerziteta za donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja

Zakon o radu i Zakon o javnim službama su od značaja za sve zaposlene u visokom obrazovanju. Uloga sindikata na svim hijerarhijskim nivoima je da kontroliše njihovu primenu u cilju zaštite prava i interesa svojih članova. Pomenuta dva zakona postoje i podloga su za realizaciju kolektivnih ugovora. Savez samostalnih sindikata, u celini, doprineo je da kvalitet poslednjeg Zakona o radu bude zadovoljavajući.

Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o naučno-istraživačkom radu od značaja su uglavnom za nastavno osoblje. I ti zakoni postoje. Sindikat se, na žalost, nije izborio da učestvuje u njihovom kreiranju, mada su iz ovog gradskog odbora dolazili predlozi kojima je traženo da se u Zakon o visokom obrazovanju unesu normativi i standardi po kojima se nastava održava i finansira. Do sada se jedan deo tih normativa i standarda nalazio samo u Uredbi o normativima i to onaj deo na osnovu kojeg se direktno određuje suma sredstava koja se iz budžeta dodeljuje visokoškolskoj ustanovi. Član 43 pomenute Uredbe razrešava fakultete obaveze da se stečena sredstva raspodeljuju po kriterijumima na osnovu kojih su dobijena, a na pogubnost tog člana ukazuje se u pismima kojima se ovaj, gradski odbor (kad to, na žalost, nije učinio republički), obraćao Vladi i resornom ministarstvu. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, normative i standarde ponovo utvrđuje Vlada (član 58, stav 5), dakle biće regulisani podzakonskim aktom (uredbom). Mišljena smo da tako važna materija ne treba da bude regulisana aktom Vlade već posebnim zakonom (Zakon o finansiranju visokog obrazovanja), koji bi usvojila Narodna skupština, nakon prethodno temeljito sprovedene javne rasprave.

Zakon o finansiranju visokog obrazovanja (skraćeno: ZOF) ne postoji. Donošenje kvalitetnog ZOF-a bilo bi od koristi i za zaposlene i za studente i za društvo u celini, jer bi se njime osiguralo da se siromašna budžetska sredstva troše racionalno i namenski. Iz navedenih razloga, u junu 2003. godine je iz GOS-a Univerziteta u Novom Sadu potekla inicijativa da se formira Komisija koja će sačiniti predlog za ZOF. Savez samostalnih sindikata Novog Sada pružio nam je podršku i tehničku pomoć od samog početka. Tražili smo i dobili podršku Skupštine AP Vojvodine i Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Komisija, oformljena kao Komisija Univerziteta u Novom Sadu, načinila je predlog Zakona o finansiranju visokog obrazovanja, koji je Vladi Republike Srbije dostavljen u avgustu 2004. godine.

vrh strane