Syndicat of Higher Education of Serbia Union

Oure Documents

Rešenja nadležnih ministarstava od značaja za rad SVOS-aDocuments for Registration

Pravilnik o upisu sindikata u Registar - prečišćen tekst (Službeni glasnik Republike Srbije, 50/2005 i 10/2010)
Ovim pravilnikom uređuje se postupak upisa sindikata u Registar.

Dokumenta za registraciju
Ovde su dati obrasci koje treba popuniti i poslati u ministarstvo nadležno za rad, kako bi sindikalna organizacija u sastavu SVOS-a bila upisana u Registar.

Laws

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik Republike Srbije, 68/2015)

Zakon o visokom obrazovanju - prečišćen tekst (Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015).
Uključuje sve izmene i dopune osnovnog teksta Zakona, zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u Sl. glasniku br. 68/2015 od 4. avgusta 2015.

Zakon o visokom obrazovanju - osnovni tekst zakona (Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005)

Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, 110/2005)

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, 52/2011)
Od značaja za naše članove zaposlene u univerzitetskim i fakultetskim bibliotekama.

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (Službeni glasnik Republike Srbije, 108/2013)
Zakon o tzv. "solidarnom porezu", o čemu smo pisali na sajtu SVOS-a. Ovaj zakon prestaje da važi 1. novembra 2014. godine, odnosno primenjuje se zaključno sa isplatom plate za oktobar 2014. godine.

Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik Republike Srbije, 116/2014)
Zakon o smanjenju za 10% svih zarada u javnom sektoru većih od 25000 dinara. Ovaj zakon primenjuje se od 1. novembra 2014. godine, odnosno počevši od obračuna i isplate plata za novembar mesec 2014.

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama (Službeni glasnik Republike Srbije, 34/2001)
Na osnovu ovog zakona donose se uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenih i u visokom obrazovanju.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2006)
Dat radi reference.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika (Službeni glasnik Republike Srbije, 99/2010)
Donosi nove koeficijente. Dat radi reference.

Zakon o radu - osnovni tekst, iz 2005. godine (Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2005, 61/2005)

Zakon o dopuni zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, 54/2009)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, 32/2013)
Donosi odredbe za zaštitu trudnica od otkaza i podršku dojenju.

Zakon o radu - izmene i dopune iz 2014. godine (Službeni glasnik Republike Srbije, 75/2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, usvojen 18. jula 2014.

Zakon o radu - prečišćen tekst (Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2014, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
Uključuje najnovije izmene i dopune, usvojene 18. jula 2014.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (Službeni glasnik Republike Srbije, 36/2010)

Zakon o štrajku (Službeni list SRJ, 29/96)

Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje (Službeni glasnik Republike Srbije, 101/2005)
Od značaja je član 79, kojim su izmenjeni članovi 19 i 20 Zakona o štrajku.

Ovom skupu zakona svakako nažalost nedostaje kvalitetan Zakon o finansiranju visokog obrazovanja.
Dok se napokon ne donese Zakon o finansiranju visokog obrazovanja evo, za utehu, linka na Internet-stranu Narodne skupštine Republike Srbije sa koje se mogu preuzeti zakoni doneti od kraja 2001. godine do danas.
Takođe, od 2014. godine moguće je na internetu naći i prečišćene verzije svih važećih propisa (zakoni, uredbe itd.). Pomenuta dokumenta dostupna su putem portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije, u okviru kojeg se nalaze u elektronskoj bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata. Ovoj elektronskoj bazi može se pristupiti kada se na početnoj stranici portala klikne na link Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata. Pomenuti link nalazi se u meniju Elektronske baze, sa leve strane početne stranice portala.
Link ka početnoj stranici portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije: www.pravno-informacioni-sistem.rs/

Regulations

Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Službeni glasnik Republike Srbije, 15/2002)
Manjkavosti ove Vladine uredbe, Vladi Srbije jasno predočene uz predlog za izmenu, dovele su do inicijative za donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja.

Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Službeni glasnik Republike Srbije, 110/2007)
Donosi sada važeće koeficijente za obračun plata nastavnog osoblja.

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama - prečišćen tekst (zaključno sa 41. izmenom Uredbe, objavljenom u Sl. glasniku RS br. 11/2012)
(Službeni glasnik Republike Srbije, brojevi: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 100/11, 11/12)
Po ovoj uredbi obračunavaju se plate nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju. Prečišćen tekst Uredbe dat je zaključno sa njenom 41. izmenom, objavljenom u Sl. glasniku RS broj 11/12 od 14. februara 2012. Na našem sajtu smo pisali o potrebi usklađivanja ove Uredbe sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o radu, kao prvom koraku u pravcu izrade sistemskog rešenja za finansiranje visokog obrazovanja.

Valja zapaziti da ove uredbe definišu samo koeficijente za obračun i isplatu plata, kojima se množi osnovica za obračun i isplatu plata, ali ne i samu osnovicu. Pomenuta osnovica za obračun i isplatu plata regulisana je zaključcima Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata. Kako se ti zaključci donose na sednicama Vlade, za očekivati bi bilo da se do njih može doći uz pomoć Internet-strane posvećene sednicama Vlade, na kojoj se nalaze linkovi na svaku od sednica Vlade. Na pomenutoj Internet-strani se čak i navodi da se među ostalim materijalima koji se nalaze na stranama posvećenim sednicama Vlade (odluke, uredbe, rešenja itd.) mogu naći i zaključci Vlade. Međutim, zaključaka o osnovici za obračun i isplatu plata nema ni na jednoj od strana posvećenih sednicama Vlade, a ne objavljuju se čak ni u Službenom glasniku Republike Srbije!

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva - prečišćen tekst (Službeni glasnik Republike Srbije br. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10)
Donosi listu stručnih, akademskih i naučnih naziva, usklađenu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Može biti od interesa za naše članove, posebno one mlađe.

Collective agreements

Usaglašeni tekst Predloga novog Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
Tekst predloga je usaglašen, pa se očekuje njegovo skoro objavljivanje u Službenom glasniku i stupanje na snagu.

Opšti kolektivni ugovor sa aneksima I i II (prečišćen tekst) [Više ne važi. Ostavljen radi reference.] (Službeni glasnik Republike Srbije, 50/08, 104/08, 8/09)
Opšti kolektivni ugovor, "obogaćen" aneksima kojima je u dobroj meri obesmišljen, sada se bar primenjuje na sve poslodavce, pa i na državu (odgovarajuća odluka objavljena je u "Službenom glasniku RS", broj 8/2009).

Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje [Više ne važi. Ostavljen radi reference.] (Službeni glasnik Republike Srbije, 12/2009)
SVOS nije imao priliku da učestvuje niti u pisanju niti u usaglašavanju teksta ovog Ugovora. Tekst Ugovora dostavljen nam je tek 25.12.2008, na dan njegovog usvajanja na sednici Vlade Srbije...

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda [Više ne važi. Ostavljen radi reference.] (Službeni glasnik Republike Srbije, 14/2007)

Poseban kolektivni ugovor za visoko i više obrazovanje [Više ne važi. Ostavljen radi reference.] (Službeni glasnik Republike Srbije, 86/2005)
Nezadovoljan sadržinom ovog kolektivnog ugovora, SVOS je uputio otvoreno pismo tadašnjem ministru prosvete i sporta u Vladi Republike Srbije.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (Službeni glasnik Republike Srbije, 21/2015)
Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika dat je radi poređenja.