Синдикат високог образовања Србије

Документи СВОС-а

Решења надлежних министарстава од значаја за рад СВОС-аДокумента за регистрацију синдиката

Правилник о упису синдиката у Регистар - пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије, 50/2005 и 10/2010)
Овим правилником уређује се поступак уписа синдиката у Регистар.

Документа за регистрацију
Овде су дати обрасци које треба попунити и послати у министарство надлежно за рад, како би синдикална организација у саставу СВОС-а била уписана у Регистар.

Закони

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник Републике Србије, 68/2015)

Закон о високом образовању - пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије, 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015).
Укључује све измене и допуне основног текста Закона, закључно са изменама и допунама објављеним у Сл. гласнику бр. 68/2015 од 4. августа 2015.

Закон о високом образовању - основни текст закона (Службени гласник Републике Србије, 76/2005)

Закон о научно-истраживачкој делатности (Службени гласник Републике Србије, 110/2005)

Закон о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије, 52/2011)
Од значаја за наше чланове запослене у универзитетским и факултетским библиотекама.

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Службени гласник Републике Србије, 108/2013)
Закон о тзв. "солидарном порезу", о чему смо писали на сајту СВОС-а. Овај закон престаје да важи 1. новембра 2014. године, односно примењује се закључно са исплатом плате за октобар 2014. године.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник Републике Србије, 116/2014)
Закон о смањењу за 10% свих зарада у јавном сектору већих од 25000 динара. Овај закон примењује се од 1. новембра 2014. године, односно почевши од обрачуна и исплате плата за новембар месец 2014.

Закон о платама у државним органима и јавним службама (Службени гласник Републике Србије, 34/2001)
На основу овог закона доносе се уредбе о коефицијентима за обрачун плата запослених и у високом образовању.

Закон о платама државних службеника и намештеника (Службени гласник Републике Србије, 62/2006)
Дат ради референце.

Закон о изменама и допунама закона о платама државних службеника и намештеника (Службени гласник Републике Србије, 99/2010)
Доноси нове коефицијенте. Дат ради референце.

Закон о раду - основни текст, из 2005. године (Службени гласник Републике Србије, 24/2005, 61/2005)

Закон о допуни закона о раду (Службени гласник Републике Србије, 54/2009)

Закон о изменама и допунама закона о раду (Службени гласник Републике Србије, 32/2013)
Доноси одредбе за заштиту трудница од отказа и подршку дојењу.

Закон о раду - измене и допуне из 2014. године (Службени гласник Републике Србије, 75/2014) Закон о изменама и допунама Закона о раду, усвојен 18. јула 2014.

Закон о раду - пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије, 24/2014, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
Укључује најновије измене и допуне, усвојене 18. јула 2014.

Закон о спречавању злостављања на раду (Службени гласник Републике Србије, 36/2010)

Закон о штрајку (Службени лист СРЈ, 29/96)

Закон о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје (Службени гласник Републике Србије, 101/2005)
Од значаја је члан 79, којим су измењени чланови 19 и 20 Закона о штрајку.

Овом скупу закона свакако нажалост недостаје квалитетан Закон о финансирању високог образовања.
Док се напокон не донесе Закон о финансирању високог образовања ево, за утеху, линка на Интернет-страну Народне скупштине Републике Србије са које се могу преузети закони донети од краја 2001. године до данас.
Такође, од 2014. године могуће је на интернету наћи и пречишћене верзије свих важећих прописа (закони, уредбе итд.). Поменута документа доступна су путем портала Правно-информациони систем Републике Србије, у оквиру којег се налазе у електронској бази Регистар и текстови важећих прописа и других аката. Овој електронској бази може се приступити када се на почетној страници портала кликне на линк Регистар и текстови важећих прописа и других аката. Поменути линк налази се у менију Електронске базе, са леве стране почетне странице портала.
Линк ка почетној страници портала Правно-информациони систем Републике Србије: www.pravno-informacioni-sistem.rs/

Уредбе

Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета (Службени гласник Републике Србије, 15/2002)
Мањкавости ове Владине уредбе, Влади Србије јасно предочене уз предлог за измену, довеле су до иницијативе за доношење Закона о финансирању високог образовања.

Уредба о измени Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета (Службени гласник Републике Србије, 110/2007)
Доноси сада важеће коефицијенте за обрачун плата наставног особља.

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама - пречишћен текст (закључно са 41. изменом Уредбе, објављеном у Сл. гласнику РС бр. 11/2012)
(Службени гласник Републике Србије, бројеви: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 100/11, 11/12)
По овој уредби обрачунавају се плате ненаставног особља у високом образовању. Пречишћен текст Уредбе дат је закључно са њеном 41. изменом, објављеном у Сл. гласнику РС број 11/12 од 14. фебруара 2012. На нашем сајту смо писали о потреби усклађивања ове Уредбе са Законом о високом образовању и Законом о раду, као првом кораку у правцу израде системског решења за финансирање високог образовања.

Ваља запазити да ове уредбе дефинишу само коефицијенте за обрачун и исплату плата, којима се множи основица за обрачун и исплату плата, али не и саму основицу. Поменута основица за обрачун и исплату плата регулисана је закључцима Владе РС о основицама за обрачун и исплату плата. Како се ти закључци доносе на седницама Владе, за очекивати би било да се до њих може доћи уз помоћ Интернет-стране посвећене седницама Владе, на којој се налазе линкови на сваку од седница Владе. На поменутој Интернет-страни се чак и наводи да се међу осталим материјалима који се налазе на странама посвећеним седницама Владе (одлуке, уредбе, решења итд.) могу наћи и закључци Владе. Међутим, закључака о основици за обрачун и исплату плата нема ни на једној од страна посвећених седницама Владе, а не објављују се чак ни у Службеном гласнику Републике Србије!

Правилник о листи стручних, академских и научних назива - пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10)
Доноси листу стручних, академских и научних назива, усклађену са Законом о високом образовању. Може бити од интереса за наше чланове, посебно оне млађе.

Колективни уговори

Усаглашени текст Предлога новог Посебног колективног уговора за високо образовање
Текст предлога је усаглашен, па се очекује његово скоро објављивање у Службеном гласнику и ступање на снагу.

Општи колективни уговор са анексима I и II (пречишћен текст) [Више не важи. Остављен ради референце.] (Службени гласник Републике Србије, 50/08, 104/08, 8/09)
Општи колективни уговор, "обогаћен" анексима којима је у доброј мери обесмишљен, сада се бар примењује на све послодавце, па и на државу (одговарајућа одлука објављена је у "Службеном гласнику РС", број 8/2009).

Посебан колективни уговор за високо образовање [Више не важи. Остављен ради референце.] (Службени гласник Републике Србије, 12/2009)
СВОС није имао прилику да учествује нити у писању нити у усаглашавању текста овог Уговора. Текст Уговора достављен нам је тек 25.12.2008, на дан његовог усвајања на седници Владе Србије...

Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда [Више не важи. Остављен ради референце.] (Службени гласник Републике Србије, 14/2007)

Посебан колективни уговор за високо и више образовање [Више не важи. Остављен ради референце.] (Службени гласник Републике Србије, 86/2005)
Незадовољан садржином овог колективног уговора, СВОС је упутио отворено писмо тадашњем министру просвете и спорта у Влади Републике Србије.

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Службени гласник Републике Србије, 21/2015)
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика дат је ради поређења.