Zakoni

(od značaja za članove SVOS-a)


 

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
(Službeni glasnik Republike Srbije, 68/2015)
 


Zakon o visokom obrazovanju - prečišćen tekst
(Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015)
 
Uključuje sve izmene i dopune osnovnog teksta Zakona, zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u Sl. glasniku br. 68/2015 od 4. avgusta 2015.


Zakon o visokom obrazovanju - osnovni tekst zakona
(Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005)
 


Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti
(Službeni glasnik Republike Srbije, 110/2005)


Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
(Službeni glasnik Republike Srbije, 52/2011)
 
Od značaja za naše članove zaposlene u univerzitetskim i fakultetskim bibliotekama.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru
(Službeni glasnik Republike Srbije, 108/2013)
 
Zakon o tzv. "solidarnom porezu", o čemu smo pisali na sajtu SVOS-a.
Ovaj zakon prestaje da važi 1. novembra 2014. godine, odnosno primenjuje se zaključno sa isplatom plate za oktobar 2014. godine.


Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
(Službeni glasnik Republike Srbije, 116/2014)
 
Zakon o smanjenju za 10% svih zarada u javnom sektoru većih od 25000 dinara. Ovaj zakon primenjuje se od 1. novembra 2014. godine, odnosno počevši od obračuna i isplate plata za novembar mesec 2014.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
(Službeni glasnik Republike Srbije, 34/2001)
 
Na osnovu ovog zakona donose se uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenih i u visokom obrazovanju.


Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
(Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2006)
 
Dat radi reference.


Zakon o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika
(Službeni glasnik Republike Srbije, 99/2010)
 
Donosi nove koeficijente. Dat radi reference.


Zakon o radu - osnovni tekst, iz 2005. godine
(Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2005, 61/2005)


Zakon o dopuni zakona o radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 54/2009)


Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 32/2013)
 
Donosi odredbe za zaštitu trudnica od otkaza i podršku dojenju.


Zakon o radu - izmene i dopune iz 2014. godine
(Službeni glasnik Republike Srbije, 75/2014)
 
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, usvojen 18. jula 2014.


Zakon o radu - prečišćen tekst
(Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2014, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
 
Uključuje najnovije izmene i dopune, usvojene 18. jula 2014.


Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 36/2010)


Zakon o štrajku
(Službeni list SRJ, 29/96)


Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
(Službeni glasnik Republike Srbije, 101/2005)
 
Od značaja je član 79, kojim su izmenjeni članovi 19 i 20 Zakona o štrajku.


Ovom skupu zakona svakako nažalost nedostaje kvalitetan Zakon o finansiranju visokog obrazovanja.
 
Dok se napokon ne donese Zakon o finansiranju visokog obrazovanja evo, za utehu, linka na Internet-stranu Narodne skupštine Republike Srbije sa koje se mogu preuzeti zakoni doneti od kraja 2001. godine do danas.
 
Takođe, od 2014. godine moguće je na internetu naći i prečišćene verzije svih važećih propisa (zakoni, uredbe itd.). Pomenuta dokumenta dostupna su putem portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije, u okviru kojeg se nalaze u elektronskoj bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata. Ovoj elektronskoj bazi može se pristupiti kada se na početnoj stranici portala klikne na link Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata. Pomenuti link nalazi se u meniju Elektronske baze, sa leve strane početne stranice portala.
 
Link ka početnoj stranici portala Pravno-informacioni sistem Republike Srbije: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs