Uredbe

(uredbe, pravilnici i druga podzakonska akta od značaja za članove SVOS-a)


 

Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta
(Službeni glasnik Republike Srbije, 15/2002)
 
Manjkavosti ove Vladine uredbe, Vladi Srbije jasno predočene uz predlog za izmenu, dovele su do inicijative za donošenje Zakona o finansiranju visokog obrazovanja.


Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta
(Službeni glasnik Republike Srbije, 110/2007)
 
Donosi sada važeće koeficijente za obračun plata nastavnog osoblja.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama - prečišćen tekst (zaključno sa 41. izmenom Uredbe, objavljenom u Sl. glasniku RS br. 11/2012)
 
(Službeni glasnik Republike Srbije, brojevi: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 100/11, 11/12)
 
Po ovoj uredbi obračunavaju se plate nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju. Prečišćen tekst Uredbe dat je zaključno sa njenom 41. izmenom, objavljenom u Sl. glasniku RS broj 11/12 od 14. februara 2012. Na našem sajtu smo pisali o potrebi usklađivanja ove Uredbe sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o radu, kao prvom koraku u pravcu izrade sistemskog rešenja za finansiranje visokog obrazovanja. Kliknite da pogledate naš predlog za izmenu i dopunu ove Uredbe...


Valja zapaziti da ove uredbe definišu samo koeficijente za obračun i isplatu plata, kojima se množi osnovica za obračun i isplatu plata, ali ne i samu osnovicu. Pomenuta osnovica za obračun i isplatu plata regulisana je zaključcima Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata. Kako se ti zaključci donose na sednicama Vlade, za očekivati bi bilo da se do njih može doći uz pomoć Internet-strane posvećene sednicama Vlade, na kojoj se nalaze linkovi na svaku od sednica Vlade. Na pomenutoj Internet-strani se čak i navodi da se među ostalim materijalima koji se nalaze na stranama posvećenim sednicama Vlade (odluke, uredbe, rešenja itd.) mogu naći i zaključci Vlade. Međutim, zaključaka o osnovici za obračun i isplatu plata nema ni na jednoj od strana posvećenih sednicama Vlade, a ne objavljuju se čak ni u Službenom glasniku Republike Srbije!


Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva - prečišćen tekst
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10)
 
Donosi listu stručnih, akademskih i naučnih naziva, usklađenu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Može biti od interesa za naše članove, posebno one mlađe.
 

© SVOS, 2006-2012. Ažurirano 5.11.2012.