Tabela Osnovice-2008: Prognoza kretanja osnovica u 2008. godini
Period Osnovica u visokom i višem obrazovanju (VVO) Osnovica u studentskom standardu Osnovica u osnovnom i srednjem obrazovanju (OSO)
Neto (din) Neto (din) Neto (din)
1 2 3 4
januar-mart 2008.  2015,87 2015,87 2015,87
april-avgust 2008. 2116,66 2116,66 2116,66
septembar- decembar 2008. 2222,50 2222,50 2222,50
Napomena 1: Kao što se vidi, osnovice za obračun i isplatu plata u visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu će i u 2008. godini biti jednake osnovicama osnovicama u osnovnom i srednjem obrazovanju. To je bio jedan od osnovnih ciljeva SVOS-a od samog osnivanja, 2005. godine: Jednake osnovice u celokupnom obrazovanju, poštovanje Zakona o radu, dakle: jednaka zarada "za isti rad ili rad iste vrednosti” (član 104. Zakona o radu).  
Napomena 2: Moguće je dodatno povećanje do 5%, ne pre oktobra 2008, a na osnovu ušteda koje se ostvare u 2008. godini kontrolom sistema raspodele budžetskih sredstava i racionalizacijom.
Napomena 3: Što se tiče koeficijenata, predviđeno je da se za 4% povećaju koeficijenti nenastavnog osoblja, zaključno sa šestim stepenom stručne spreme, i to počev od plate za april 2008.

 
Kompletna analiza finansiranja...