Tabela Nenastavno-Septembar2008: Poređenje plata odgovarajućih kategorija zaposlenih u VVO i OSO od septembra 2008, prema novoj osnovici
Stepen stručne spreme Više i visoko obrazovanje (VVO) Osnovno i srednje obrazovanje (OSO) Odnos koeficije- nata (7/3) Odnos osnovica (8/4) Odnos plata  (9/5)
Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (3*4) Naziv tipičnog radnog mesta Koefi- cijent Osno- vica Plata (7*8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2222,50 38493,70 stručni saradnik 17,32 2222,50 38493,70 1,00 1,00 1,00
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2222,50 41573,20 sekretar, šef računovodstva 17,32 2222,50 38493,70 0,93 1,00 0,93
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2222,50 30514,93 stručni saradnik 13,73 2222,50 30514,93 1,00 1,00 1,00
VI  šef računovodstva 14,83 2222,50 32956,12 šef računovodstva 13,73 2222,50 30514,93 0,93 1,00 0,93
V  domar, VKV majstor 9,16 2222,50 20358,10 domar, kuvar 9,16 2222,50 20358,10 1,00 1,00 1,00
IV   knjižničar 8,62 2222,50 19157,95 knjižničar 11,15 2222,50 24780,88 1,29 1,00 1,29
IV   samost. knjižničar 11,15 2222,50 24780,88 knjižničar 11,15 2222,50 24780,88 1,00 1,00 1,00
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2222,50 19157,95 finansijsko- knjigovodstveni radnik, domar, kuvar, ekonom 8,62 2222,50 19157,95 1,00 1,00 1,00
III   vozač, domar 7,82 2222,50 17379,95 vozač, domar 7,82 2222,50 17379,95 1,00 1,00 1,00
II-III  portir, kurir, domar, telefonista 7,82 2222,50 17379,95 portir, kurir, domar, telefonista 6,83 2222,50 15179,68 0,87 1,00 0,87
I   spremačica 6,30 2222,50 14001,75 spremačica 6,30 2222,50 14001,75 1,00 1,00 1,00
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2222,50 13312,78 fizički radnik 5,99 2222,50 13312,78 1,00 1,00 1,00
Napomena 1: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Napomena 2: Koeficijenti šefa računovodstva i sekretara u VVO su za 8% veći od koeficijenata šefa računovodstva i sekretara u OSO, jer su u tom procentu dodatno uvećani shodno tačkama 3 i 4 člana 3 prečišćenog teksta Uredbe o koeficijentima...  
Napomena 3: Radna mesta portir, kurir, domar i telefonista u univerzitetskom obrazovanju su sistematizovana kao radna mesta sa III stepenom stručne spreme pa imaju koeficijent 7,82. Ista radna mesta u OSO su sistematizovana kao radna mesta sa II stepenom stručne spreme, pa im je koeficijent 6,83.
U Novom Sadu, oktobra 2008. dr Gordana Bojković, predsednik SVOS-a