Tabela Nenastavno-April2013: Plate nenastavnog osoblja u visokom i višem obrazovanju počevši od aprila 2013, prema novoj osnovici
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2.605,23 48.732,39
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2.605,23 45.122,58
VI  šef računovodstva 14,83 2.605,23 38.631,39
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2.605,23 35.769,81
V  domar, VKV majstor 9,16 2.605,23 23.863,91
IV   samost. knjižničar 11,15 2.605,23 29.048,31
IV   knjižničar 8,62 2.605,23 22.457,08
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2.605,23 22.457,08
III   vozač, domar 7,82 2.605,23 20.372,90
      II vrtlar 6,83 2.605,23 17.793,72
I   spremačica 6,30 2.605,23 16.412,95
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2.605,23 15.605,33
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, maja 2013.
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković