Tabela Nenastavno-April2012: Plate nenastavnog osoblja u visokom i višem obrazovanju počevši od aprila 2012, prema novoj osnovici
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2504,07 46840,13
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2504,07 43370,49
VI  šef računovodstva 14,83 2504,07 37131,35
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2504,07 34380,88
V  domar, VKV majstor 9,16 2504,07 22937,28
IV   samost. knjižničar 11,15 2504,07 27920,38
IV   knjižničar 8,62 2504,07 21585,08
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2504,07 21585,08
III   vozač, domar 7,82 2504,07 19581,83
      II vrtlar 6,83 2504,07 17102,80
I   spremačica 6,30 2504,07 15775,64
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2504,07 14999,38
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, aprila 2012.
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković