Tabela Nenastavno-April2011: Plate nenastavnog osoblja u visokom i višem obrazovanju od aprila 2011, prema novoj osnovici
Strpen stručne spreme Naziv tipičnog radnog mesta Koeficijent Osnovica Plata (3*4)
1 2 3 4 5
VII bibliotekar, pravnik, stručni saradnik 17,32 2391,63 41423,03
VII sekretar, šef računovodstva 18,71 2391,63 44736,87
VI  finansijski poslovi, viši stručni saradnik 13,73 2391,63 32837,08
VI  šef računovodstva 14,83 2391,63 35464,05
V  domar, VKV majstor 9,16 2391,63 21907,33
IV   knjižničar 8,62 2391,63 20615,85
IV   samost. knjižničar 11,15 2391,63 26666,67
IV   finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik  8,62 2391,63 20615,85
III   vozač, domar 7,82 2391,63 18702,55
II-III  portir, kurir, domar, telefonista 7,82 2391,63 18702,55
I   spremačica 6,30 2391,63 15067,27
Fiz. rad. fizički radnik 5,99 2391,63 14325,86
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
U Novom Sadu, aprila 2011.
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković