Tabela Nastavno-SolidarniPorez: Plate nastavnog osoblja nakon primene tzv. "solidarnog poreza"  
Nastavno zvanje Koeficijent Nova osnovica (od aprila 2013)  Plata (2*3) Solidarni porez Plata umanjena za "solidarni porez" (4-5)
1 2 3 4 5 6
Redovni profesor, samostalni umet. saradnik 30,19 2.605,23 78.651,89 3.730,38 74.921,51
Vanredni profesor, viši umet. saradnik sa doktoratom 28,01 2.605,23 72.972,49 2.594,50 70.377,99
Samostalni stručni saradnik sa doktoratom 27,46 2.605,23 71.539,62 2.307,92 69.231,69
Docent, umet. saradnik, prof. strukovnih studija sa dokt.  25,65 2.605,23 66.824,15 1.364,83 65.459,32
Viši stručni saradnik sa dokt. 22,62 2.605,23 58.930,30 0,00 58.930,30
Asistent doktor nauka 21,75 2.605,23 56.663,75 0,00 56.663,75
Viši predavač, viši lektor, prof. strukovnih studija sa magistr. 20,96 2.605,23 54.605,62 0,00 54.605,62
Asistent magistar, viši predavač str. studija sa mag. 20,17 2.605,23 52.547,49 0,00 52.547,49
Stručni saradnik na akademiji 19,78 2.605,23 51.531,45 0,00 51.531,45
Predavač magistar nauka, viši predavač (VII sss) 19,04 2.605,23 49.603,58 0,00 49.603,58
Asistent-pripravnik, predavač (VII sss) 18,58 2.605,23 48.405,17 0,00 48.405,17
Stručni saradnik 17,91 2.605,23 46.659,67 0,00 46.659,67
Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.
Novi Sad, oktobra 2013. 
Predsednik SVOS-a, dr Gordana Bojković