Učešće budžetskih izdvajanja za visoko obrazovanje u ukupnim budžetskim rashodima, kao i u BDP-u Srbije - poređenje sa prosekom EU
Godina Ukupni budžetski rashodi Republike Srbije  - u milionima dinara Bruto domaći proizvod Republike Srbije  (BDP)   - u milionima dinara Budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje (VO) u Srbiji - u milionima dinara Učešće budžetskih izdvajanja za VO u ukupnim budžetskim rashodima (4/2) Učešće budžetskih izdvajanja za VO u BDP-u u Srbiji (4/3) Učešće budžetskih izdvajanja za VO u BDP-u u EU
1 2 3 4 5 6 7
2005 429.764,93 1.683.483,3 9.239,37 2,15% 0,55% 1,15%
2006 548.405,82 1.962.072,9 11.629,08 2,12% 0,59% 1,13%
2007 646.466,67 2.227.686,2 15.213,55 2,35% 0,68% 1,11%
2008 742.293,14 2.661.386,7 20.727,75 2,79% 0,78% 1,14%
2009 867.778,78 2.720.083,5 20.695,91 2,38% 0,76% 1,22%
2010 1.029.406,32 2.881.891,0 21.775,22 2,12% 0,76%  
2011 1.166.203,51 3.142.212,2 23.853,67 2,05% 0,76%  
2012 1.392.228,34 3.455.050,9 34.455,41 2,47% 1,00%  
2013 1.491.762,39 3.717.980,2 35.773,15 2,40% 0,96%  
Podaci o ukupnim budžetskim rashodima, odnosno o budžetskim izdvajanjima za VO, u Srbiji, preuzeti su iz zakona o budžetu, odnosno rebalansu budžeta, za svaku od posmatranih godina. Pri tome valja imati u vidu da se u zakonu o rebalansu budžeta za 2012, kao i u zakonu o budžetu za 2013 - na osnovu kojih su dati podaci o budžetskim izdvajanjima za VO u 2012, odnosno 2013. godini - više ne iskazuju sopstveni prihodi budžetskih ustanova (u slučaju VO to su fakulteti i druge visokoobrazovne ustanove), nego se i ta sredstva (koja fakulteti i druge visokoobrazovne ustanove prikupe od studenata) računaju kao budžetska sredstva (koja nije prikupila Poreska uprava, nego same budžetske ustanove)... 
Kada bi se koristila stara metodologija, po kojoj su se računala samo sredstva iz budžeta, a ne i sopstveni prihodi visokoškolskih ustanova, učešće budžetskih izdvajanja za VO u BDP-u u Srbiji bi u 2012. godini iznosilo 0,75%, a za 2013. godinu bi bilo 0,73%, kao što je objašnjeno u napomeni o promeni metodologije. 
Podaci o BDP-u Srbije za 2005-2010. godinu preuzeti su sa sajta Republičkog zavoda za statistiku. Podaci o BDP-u za 2011-2013. godinu dobijeni su na osnovu BDP-a za 2010. godinu, uvećanog za stopu rasta BDP-a, odnosno stopu inflacije, koje iznose: 
 
 - za 2011. godinu: 1,9% (rast BDP-a) i 7% (inflacija);
 - za 2012. godinu: -2% (pad BDP-a) i 12,2% (inflacija);
 - za 2013. godinu: 2% (projektovani rast BDP-a) i 5,5% (gornja granica "ciljane inflacije").
 
Podaci o prosečnom učešću budžetskih izdvajanja za VO (finansiranje VO iz javnih prihoda - "public expenditure") u BDP-u, na nivou 27 država članica EU, preuzeti su sa sajta Eurostat-a. Nažalost, poslednji podaci odnose se na 2009. godinu - nema podataka za kasnije godine (posmatrana stranica sajta poslednji put je ažurirana 19. decembra 2012).