Učešće budžetskih izdvajanja za visoko obrazovanje u ukupnim budžetskim rashodima, kao i u BDP-u Srbije / poređenje sa prosekom EU
Godina Ukupni budžetski rashodi Republike Srbije  - u milionima dinara Bruto domaći proizvod Republike Srbije  (BDP)   - u milionima dinara Budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje (VO) u Srbiji - u milionima dinara Učešće budžetskih izdvajanja za VO u ukupnim budžetskim rashodima (4/2) Učešće budžetskih izdvajanja za VO u BDP-u u Srbiji (4/3) Učešće budžetskih izdvajanja za VO u BDP-u u EU
1 2 3 4 5 6 7
2005 429.764,93 1.683.483,30 9.239,37 2,15% 0,55% 1,15%
2006 548.405,82 1.962.072,90 11.629,08 2,12% 0,59% 1,13%
2007 646.466,67 2.227.686,20 15.213,55 2,35% 0,68% 1,12%
2008 742.293,14 2.661.386,70 20.727,75 2,79% 0,78% 1,14%
2009 867.778,78 2.713.205,50 20.695,91 2,38% 0,76%  
2010 1.029.406,32 3.037.555,65 21.775,22 2,12% 0,72%  
2011 1.166.203,51 3.311.938,05 23.853,67 2,05% 0,72%  
2012 1.246.897,92 3.546.506,07 24.774,04 1,99% 0,70%  
Podaci o ukupnim budžetskim rashodima, odnosno o budžetskim izdvajanjima za VO, u Srbiji, preuzeti su iz zakona o budžetu, odnosno rebalansu budžeta, za svaku od posmatranih godina.
Podaci o BDP-u Srbije za 2005-2009. godinu preuzeti su sa sajta Republičkog zavoda za statistiku. Podaci o BDP-u za 2010 - 2012. godinu dobijeni su na osnovu BDP-a za 2009. godinu, uvećanog za stopu rasta BDP-a, odnosno stopu inflacije, koje iznose: 
 - za 2010. godinu: 1,5% (rast BDP-a) i 10,3% (inflacija);
 - za 2011. godinu: 1,9% (rast BDP-a) i 7% (inflacija).
 - za 2012. godinu: 1,5% (procena Vlade i MMF-a o rastu BDP-a) i 5,5% (gornja granica tzv. "ciljane inflacije").
Podaci o prosečnom učešću budžetskih izdvajanja za VO (finansiranje VO iz javnih prihoda - "public expenditure") u BDP-u, na nivou 27 država članica EU, preuzeti su sa sajta Eurostat-a. Nažalost, poslednji podaci odnose se na 2008. godinu - nema podataka za kasnije godine (posmatrana stranica sajta poslednji put je ažurirana 14. juna 2011).